Fravalg af revision

Et fravalg af revision betyder ikke, at regnskabsaflæggelsen bliver mindre retvisende. Vi gennemgår virksomhedens regnskabsmateriale på den samme grundige vis, som virksomhedens nuværende revisor. Den eneste forskel er, at der til årsregnskabet ikke vedlægges en påtegning og omkostningen til revision reduceres væsentligt.

Overvejer du at fravælge revisionen, står vi gerne til rådighed og hjælper med det praktiske.

Betingelser for fravalg

Et fravalg af revision kræver at selskabet, 2 regnskabsår i træk, ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Endvidere kræver et fravalg, at

  • fravalget af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
  • virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
  • det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision